Το περιβάλλον, πάντα στο μυαλό μας!
Στη Dalga Seafood τηρούμε τις ίδιες αρχές με την Gümüsdoga Aquaculture, συμβάλλοντας στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, σε κάθε τομέα δραστηριότητας ακολουθούμε τις παρακάτω διαδικασίες:

● Συνεχής εκπαίδευση εργαζομένων, εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών με στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης.

● Εταιρικές δράσεις με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και των ειδών.

● Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελαχιστοποίηση των δραστηριοτήτων παραγωγής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και διάθεσης.

● Συνεχής βελτίωση των πρακτικών βιωσιμότητας.
Η ποιότητα, η φρεσκάδα και η ασφάλεια των ψαριών που εμπορευόμαστε είναι εγγυημένη από την Gümüsdoga Aquaculture, μέσω του συστήματος ποιότητας και ιχνηλασιμότητας. Κάθε στάδιο της επεξεργασίας των ψαριών, καθώς και αυτό της παραγωγής ιχθυοτροφών, σχεδιάζεται και ελέγχεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DALGA SEAFOOD: